Podmienky ochrany osobných údajov

na webe www.villabea.sk

1. Ochrana osobných údajov

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) je obchodná spoločnosť KUBY s.r.o., so sídlom Senecká 32, 900 44 Tomášov, IČO: 50348469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 111960/B (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

1.2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa: KUBY s.r.o., Senecká 32, 900 44 Tomášov, e-mail: info@villabea.sk, tel. kontakt: 0903 478 260

1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Vyplnením objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku Služby potvrdzuje objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

1.5 Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.6 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

2.1 Právnym základom spracovania osobných údajov je:

 • t.j. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh – oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznamov),
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

2.2 Účelom spracovania osobných údajov je: spracovanie a vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

2.3 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

3. Príjemcovia osobných údajov

3.1 Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby

3.2 Poskytovateľa a prípadne Sprostredkovateľa.

3.3 Príjemcovia osobných údajov sú:

 • osoby, ktoré sa podieľajú na dodávke služieb,
 • osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii platieb v zmysle zmluvy,
 • osoby, ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetového portálu/domény a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním portálu,
 • osoby, ktoré zabezpečujú marketingové služby.

3.4 Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • o dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2 Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymaže

 

5. Práva dotknutej osoby

5.1 Objednávateľ má v zmysle GDPR garantované nasledovné práva:

 • právo na prístup k svojím osobným údajom
 • právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
 • prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

5.2 Objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (ďalej len „Úrad“) v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu práva na ochranu osobných údajov.

 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním webu objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.

6.2 Poskytovateľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať v súlade snariadením GDPR. Poskytovateľ je povinný prijať všetky opatrenia stanovené GDPR, najmä poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach, ktoré im z predmetného nariadenia vyplývajú, o zodpovednosti za ich porušenie, a prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu, odcudzeniu, či strate osobných údajov.

6.3 Pre zabezpečenie Služby „Trvalý pobyt“ alebo „Registračné sídlo“ a iných súvisiacich služieb v zmysle objednávky sú nevyhnutné nasledovné osobné údaje objednávateľa, ktoré podliehajú spracovaniu:

  •  Meno a priezvisko.
  •  Dátum narodenia.
  •  Adresa.
  •  Telefón.
  •  E-mail.
  •  IP Adresa (ukladá sa automaticky pri odoslaní objednávky).
  •  Podpis.

6.4 Poskytovateľ využíva služby Sprostredkovateľa na webhostingové služby. Sprostredkovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

6.5 Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie Zmluvy.

6.6 Pri osobnom vyzdvihnutí zásielok objednávateľom alebo objednávateľom poverenou osobou sa osoba preberajúca zásielky u poskytovateľa preukáže dokladom totožnosti za účelom identifikácie a oprávnenosti tieto zásielky prevziať. Pri osobnom prevzatí pošty osoba preberajúca túto poštu podpisom potvrdzuje jej prevzatie. Podpis poskytovateľ uchováva v textovej alebo elektronickej podobe na nevyhnutne potrebný čas. Účelom spracovania tohto údaju je preukázanie vydania zásielok oprávnenej osobe, zabezpečenie proti neoprávnenému vyzdvihnutiu zásielok a zabránenie porušeniu listového tajomstva.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

6.8 Objednávateľ udeľuje povolenie na zapojenie Sprostredkovateľa, ktorým je poskytovateľ webhostingových služieb. V prípade pridania nového sprostredkovateľa Poskytovateľ informuje objednávateľa a objednávateľ má právo voči pridaniu vysloviť námietku.

6.9 Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.

6.10 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené Podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2023