Obchodné podmienky 

k nákupu izby cez web www.villabea.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov a služieb na webovej stránke www.villabea.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je: KUBY s.r.o. so sídlom Senecká 32, 900 44 Tomášov, IČO: 50 348 469, DIČ: 2120294330, IČ DPH: SK2120294330

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.villabea.sk a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto obchodné podmienky, zverejnené na webových stránkach predávajúceho, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. 

3. Ceny produktov

Ceny produktov a služieb nájdete v objednávke alebo na stránke https://www.villabea.sk/sk/rezervacia/

4. Forma platby

Platba online platobnou kartou prebehne ihneď po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára a po zadaní a potvrdení údajov k platbe v platobnej bráne.

 5. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu Global Payments s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. 

Možnosti platieb: Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google Pay.

6. Dodacia lehota

Pri objednávke kupujúci vypĺňa v objednávke presný dátum využitia služby. Akékoľvek zmeny rezervácie (zmena termínu, počtu osôb a pod.)  sú po potvrdení rezervácie možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti hotela dovoľujú. Na zmeny rezervácie po potvrdení rezervácie nemá zákazník právny nárok. 

Pokiaľ zákazník požaduje takú zmenu potvrdenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa vyhovieť, nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť žiadosti zákazníka na zmenu potvrdenej rezervácie vyhovieť a prevádzkovateľ má právo žiadosť zákazníka odmietnuť, pričom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či akékoľvek iné finančné či nefinančné plnenie zo strany prevádzkovateľa. 

V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

Okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb nie je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

O zmenu alebo zrušenie rezervácie a s tým súvisiacich služieb môže zákazník požiadať telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom recepcie hotela, kde si po vzájomnom odsúhlasení môže dátum zmeniť.

7. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

8. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KUBY s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke,  sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

9. Storno podmienky

100% storno poplatok z ceny s DPH finálnej objednávky od dňa uskutočnenia rezervácie.

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s KUBY, s.r.o. (www.villabea.sk) ako predávajúcim je:
Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOl, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na , alebo , alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť online platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.
Viac informácii o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.